โรงพยาบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาสุขภาพ ในแต่ละวันจึงมีกิจกรรมจากผู้มาใช้บริการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจำนวนมาก ก่อให้เกิดของเสีย อาทิเศษอาหารจากตึกผู้ป่วย โรงอาหารร้านอาหารสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการขับถ่าย นำ้เสีย ตลอดจนมูลฝอยติดเชื้อการใช้พลังงาน และการใช้สารเคมีในกิจกรรมต่างๆซึ่งกระบวนการเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ของโรงพยาบาลและชุมชนโดยรอบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลโดยใช้หลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Ecological Sanitation) คือ กลยุทธ์ CLEAN และกิจกรรม GREEN จะสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้มาใช้บริการในการรณรงค์ และขยายผลสู่สังคมได้ต่อไป


เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลสะอาด มีทั้งหมด 14 ข้อ


ระดับพื้นฐาน

1. มีการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Green & Clean Hospital อย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กร

2. มีการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ตามกฏหมาย กฏกระทรวงว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

3. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยอื่นๆ ไปยังที่พักรวมขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ

4. มีการพัฒนาส้วมมาตราฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ที่อาคารผู้ป่วยนอก (OPD)

5.มีมาตราการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตราการที่กำหนด

ร่วมกันทั้งองค์กร

6. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับผู้ป่วย รวมทั้งผู้มารับบริการ

7. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่ กิจกรรมทางกาย (Physical activity) กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับการบริการของผู้ป่วยและญาต

8.สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตราฐานสุขาภิบาลอาหาร

ของกรมอนามัย ในระดับพื้นฐาน

9. ร้อยละ 80 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตราฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย

10. จัดให้มีการบริการน้ำดื่มสะอาด ที่อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยภายใน

ระดับดี

11. มีการจัดการขยะมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ

12. มีการพัฒนาส้วมมาตราฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ที่อาคารผู้ป่วยใน (IPD)

ระดับดีมาก

13. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนำไปใช้ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน

14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด Green Communityโครงการ GREEN & CLEAN Hospital

GREEN & CLEAN Hospital

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาสุขภาพ ในแต่ละวันจึงมีกิจกรรมจากผู้มาใช้บริการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจำนวนมาก ก่อให้เกิดของเสีย อาทิเศษอาหารจากตึกผู้ป่วย โรงอาหารร้านอาหารสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการขับถ่าย นำ้เสีย ตลอดจนมูลฝอยติดเชื้อการใช้พลังงาน และการใช้สารเคมีในกิจกรรมต่างๆซึ่งกระบวนการเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ของโรงพยาบาลและชุมชนโดยรอบ

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลโดยใช้หลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Ecological Sanitation) คือ กลยุทธ์ CLEAN และกิจกรรม GREEN จะสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้มาใช้บริการในการรณรงค์ และขยายผลสู่สังคมได้ต่อไปfree hit counter