ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการอาหารปลอดภัย วันนี้มีผักไร้สารพิษมาจัดจำหน่าย

ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี

ภายใต้โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital) ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ มีภารกิจในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตสุขภาพที่ 3 ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม อาหารถือเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ โดยมีเชื้อโรคและสารปนเปื้อนหลายชนิดที่เป็นอันตรายถึงชีวิต หลักสำคัญในการเลือกรับประทานอาหารนอกเหนือจากรสชาติอาหารแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึง และพิจารณาควบคู่ไปด้วย คือ คุณค่าตามหลักโภชนาการ คุณภาพ ความสะอาดและปราศจากสารปนเปื้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย มีการดูแลควบคุมตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารตามเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การขนส่ง การปรุง เพื่อลดการป่วยและรายจ่ายด้านสุขภาพจากโรคที่มีผลจากสารปนเปื้อนในอาหาร และสนับสนุนเกษตรกรด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยปิ่นโต Oh health

ลดโลกร้อน ลดการใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร
ด้วยการใช้ปิ่นโตแทน


ครัวสุขภาพดี ศูนย์อนามัยที่ 3

Health Kitchen For Life 03
รับซื้อผักปลอดสารของเจ้าหน้าที่มาปรุงอาหารให้กับผู้ป่วย


คลิกไปแหล่งผลิตผัก