• หน้าที่ของเรา

  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูจากสาธารณภัย
  โดยกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล
  เพื่อให้หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  การฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ

  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาความรู้ควาามสามารถกับเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานต่างๆ


  การทดสอบคสามพร้อมของหัวดับเพลิง

  ออกดำเนินภารกิจอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและ การซ้อมระงับเพตุ้พลิงไหม้ ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสวรรค์


  การซ้อมป้องกันอัคคีภัย

  ซ้อมป้องกันอัคคีภัย ณ สถานีรถไฟปากน้ำโพ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมมากมาย