แบบฟอร์มการยื่นขอจริยธรรมในมนุษย์สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยื่นขอทุกรูปแบบ + นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยื่นขอพิจารณาแบบเต็มรูปแบบ (Full board)
    [AF 05-07_V1.0]_แบบตรวจสอบความครบถ้วน
    [AF 06-07_V1.0]_บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัย
    [AF 01-10_V3.0]_แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม (Submission form)
    [AF 02-10_V3.0]_แบบประเมินโครงการวิจัยด้วยตนเอง (Self-Assessment Form)
    [AF 03-10_V3.0]_การขัดแย้งทางผลประโยชน์
    [AF 04-10_V3.0]_ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย (อาสาสมัครเด็ก 7-12 ปี)
    [AF 04-10_V3.0]_ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย (อาสาสมัครกลุ่มทั่วไป)
    [AF 05-10_V3.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (อาสาสมัครเด็ก 7-12 ปี)
    [AF 05-10_V3.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (อาสาสมัครอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี)
    [AF 06-10_V3.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง)
    สรุปโครงการวิจัย (Protocol synopsis)
แบบฟอร์มการยื่นขอจริยธรรมในมนุษย์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่พิจารณาแบบยกเว้น (Exemption) และแบบเร่งรัด (Expedite)
    [AF 05-07_V1.0]_แบบตรวจสอบความครบถ้วน
    [AF 06-07_V1.0]_บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัย
    [AF 07-07_V1.0]_แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม (Submission form)
    [AF 08-07_V1.0]_แบบประเมินโครงการวิจัยด้วยตนเอง (Self-Assessment Form)
    [AF 09-07_V1.0]_การขัดแย้งทางผลประโยชน์
    [AF 10-07_V1.0]_ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย (อาสาสมัครเด็ก 7-12 ปี)
    [AF 10-07_V1.0]_ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย (อาสาสมัครกลุ่มทั่วไป)
    [AF 11-07_V1.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (อาสาสมัครเด็ก 7-12 ปี)
    [AF 11-07_V1.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (อาสาสมัครอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี)
    [AF 12-07_V1.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง)
    [AF 13-07_V1.0]_Synopsis สรุปโครงการวิจัยฯ
เอกสารขอความยินยอมของอาสาสมัครในโครงการวิจัย
ที่ยื่นขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ยื่นขอทุกรูปแบบ + นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยื่นขอพิจารณาแบบเต็มรูปแบบ (Full board)
กลุ่มอาสาสมัคร เอกสารที่ต้องใช้
อายุต่ำกว่า 7 ปี 1)   [AF 06-10_V3.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง)
อายุ 7 - 12 ปี 1)   [AF 04-10_V3.0]_ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย (อาสาสมัครเด็ก 7-12 ปี)
2)   [AF 05-10_V3.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (อาสาสมัครเด็ก 7-12 ปี)
3)   [AF 06-10_V3.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง)
อายุ 13 - 19 ปี 1)   [AF 04-10_V3.0]_ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย (อาสาสมัครกลุ่มทั่วไป)
2)   [AF 05-10_V3.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (อาสาสมัครอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี)
3)   [AF 06-10_V3.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง)
อายุ 20 ปีขึ้นไป 1)   [AF 04-10_V3.0]_ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย (อาสาสมัครกลุ่มทั่วไป)
2)   [AF 05-10_V3.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (อาสาสมัครอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี)
เอกสารขอความยินยอมของอาสาสมัครในโครงการวิจัย
ที่ยื่นขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่พิจารณาแบบยกเว้น (Exemption) และแบบเร่งรัด (Expedite)

กลุ่มอาสาสมัคร เอกสารที่ต้องใช้
อายุต่ำกว่า 7 ปี 1)   [AF 12-07_V1.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง)
อายุ 7 - 12 ปี 1)   [AF 10-07_V1.0]_ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย (อาสาสมัครเด็ก 7-12 ปี)
2)   [AF 11-07_V1.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (อาสาสมัครเด็ก 7-12 ปี)
3)   [AF 12-07_V1.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง)
อายุ 13 - 19 ปี 1)   [AF 10-07_V1.0]_ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย (อาสาสมัครกลุ่มทั่วไป)
2)   [AF 11-07_V1.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (อาสาสมัครอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี)
3)   [AF 12-07_V1.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง)
อายุ 20 ปีขึ้นไป 1)   [AF 10-07_V1.0]_ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครในโครงการวิจัย (อาสาสมัครกลุ่มทั่วไป)
2)   [AF 11-07_V1.0]_หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (อาสาสมัครอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี)