Bootstrap

อบรมหลักสูตรมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย HSP วันที่ 15 มิ.ย 2565

อบรมหลักสูตรมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย HSP วันที่ 15 มิ.ย 2565

เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ออนไลน์ Google Meet ยอดผู้เข้าอบรมทั้งหมด 175 คน
Date. 2022-06-15
Count. 459