Bootstrap

โครงการอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection Course)”

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection Course: HSP)” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามหลักสากล
ที่คำนึงถึงสิทธิ ความปลอดภัยของอาสาสมัครเป็นสำคัญ การอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร 2 ท่าน
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนาวัลย์ ดาตี้ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร     
รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และท่านสองท่านยังเป็นกรรมการหลักของคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ด้วย การจัดโครงการในครั้งนี้จัดในรูปแบบ Hybrid: Onsite และ Online โดยผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 223 คน เป็นบุคคลากรภายใน จำนวน 183 คน และบุคลากรภายนอก จำนวน 40 คน ซึ่งในการอบรมนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมแบบ Onsite จำนวน 49 คน และ Online จำนวน 174 คนDate. 2023-03-27
Count. 144