Bootstrap

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย เรื่อง แนวทางการป้องกันการคัดลอกผลงานวิจัย (Plagiarism)

ครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย เรื่อง แนวทางการป้องกันการคัดลอกผลงานวิจัย (Plagiarism) วิทยากร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมตระหนักถึงจริยธรรมการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง การไม่คัดลอกผลงานวิจัยและเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักการเขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรให้ไม่ละเมิดสิทธิ จัดอบรมรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง) ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น

70 คน