Bootstrap

อบรมหลักสูตร “วิธีการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ครั้งที่ 2

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (NSRU-HEC)  ได้กำหนดจัดโครงการอบรมวิธีการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2 วิทยากร ได้แก่ อาจารย์ ดร.พิมรา ทองแสง รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ อาจารย์สุชา นุ่มเกลี้ยง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบได้ทราบถึงหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามหลักสากล ที่คำนึงถึงสิทธิความปลอดภัยของอาสาสมัครในโครงการวิจัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งจัดอบรมรูปแบบ Online  ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 92 คน เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 63 คน เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 29 คน

Date. 2023-07-28
Count. 80