Bootstrap

กิจกรรม “Training of The Trainers” 3

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (NSRU-HEC)  ได้กำหนดจัดกิจกรรม “Training of The Trainers” วิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นชัย ปราบจันดี เลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมีมุมมองในการพิจารณาความเสี่ยงที่รอบด้านและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการพิจารณาโครงการกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ โดยมีอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์ประธานกรรมการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งจัดอบรมรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 08:30 - 16.30 น. มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 23 คน เป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 23 คน
Date. 2023-08-03
Count. 91