Bootstrap

ขั้นตอนการยื่นขอ NREC

NREC คู่มือการยื่นโครงการ ออนไลน์ เพื่อขอรับพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน


สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  + นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ยื่นขอพิจารณาแบบเต็มรูปแบบ (Full board)
ขั้นตอนการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม
ผู้รับผิดชอบ
1.1 ผู้วิจัยเลือกประเภทโครงการโดยศึกษารายละเอียดประเภทของโครงการวิจัย
       • แบบยกเว้น (Exemption) (เกณฑ์ตามแบบฟอร์ม AF 01-07)
       • แบบเร่งรัด (Expedited) (เกณฑ์ตามแบบฟอร์ม AF 02-07)
       • แบบเต็มรูปแบบ (Full Board) (เกณฑ์ตามแบบฟอร์ม AF 03-07)
Link สำหรับดาวน์โหลดเกณฑ์ประเภทโครงการวิจัยและแบบฟอร์มต่าง ๆ
http://www.it4cd.com/hec/download.php
ผู้วิจัย
1.2 ผู้วิจัยเตรียมเอกสารตามประเภทของโครงการวิจัย ตามแบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (AF 05-07)
Link สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์ม AF 05-07
https://drive.google.com/file/d/1G9rw-lc
ผู้วิจัย
1.3 ผู้วิจัยนำส่งเอกสารทั้งหมดโดยจัดพิมพ์เป็นเอกสารส่งจำนวน 1 ชุด มายังสำนักงานฯ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้อง
ผู้วิจัย
1.4 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร
        • กรณีไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จะแจ้งผู้วิจัยให้มารับเอกสารคืน เพื่อแก้ไข/เพิ่มเติม และนำส่งใหม่
        • กรณีครบถ้วน/ถูกต้อง เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จะแจ้งกลับไปยังผู้วิจัย และให้ผู้วิจัยบันทึกเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดบันทึกลง CD จำนวน 1 แผ่น และนำส่งสำนักงานฯ เพื่อลงเลขรับโครงการวิจัย
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ
1.5 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดทำหนังสือนำส่งโครงการวิจัย
***หมายเหตุ กรณีผู้วิจัยไม่นำส่งแผ่น CD ข้อมูลโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จะไม่ออกหนังสือนำส่งโครงการวิจัย
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ
1.6 ผู้วิจัยยื่นโครงการวิจัย พร้อมหนังสือนำส่งในระบบออนไลน์
โดยปฏิบัติตามคู่มือสำหรับการยื่นโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งแรก (Initial Submission) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-RREC)
Link สำหรับดาวน์โหลดคู่มือการยื่นโครงการวิจัยของ NU-RRECฯ
https://docs.google.com/document/d/
ผู้วิจัย

Date. 2022-05-01
Count. 891