Bootstrap

โครงสร้างหน่วยงาน     

          คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRU-HEC) เป็นหน่วยงานอิสระ มีหน้าที่หลักในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเชิงจริยธรรมต่อโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ภายใต้การดำเนินงานของบุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอกที่ทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อปกป้องสิทธิ และสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจากภยันตรายอันเนื่องมาจากการวิจัย มีสำนักงานคณะกรรมการฯ ตั้งอยู่ที่อาคารอมรินทร์พิทักษ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานคณะกรรมการฯ ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

          คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับเขต มหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายวิชาการกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-RREC) โดยมีสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการวิจัยในคนในระดับชาติ และผลักดันให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยระดับสถาบันมีระบบรับรองคุณภาพได้มาตรฐานระดับชาติและในระดับสากล


Date. 2022-06-28
Count. 545