โปรแกรม 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมเที่ยวบ้านห้วยพ่าน 2 วัน 1 คืน

เวลา

วันแรก

10.00 น.

ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยการถ่ายรูปร่วมกัน พร้อมแนะนำตัว

 

10.30 น.

ข้าว มัดข้าว ฟาดข้าว เลี้ยงควาย ทำคอกควาย

 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

เดินทางสู่พื้นที่การเกษตรชุมชน เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสาน (ตามฤดูกาล)

16.00 น.

บายศรีสู่ขวัญ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

 

วันสอง

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.

เรียนรู้ชุมชน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาทิ โรงเรียนจักสาน การยิงหน้าไม้ เป็นต้น

11.00 น.

ถ่ายรูป Selfie ณ ทุ่งดอกไม้ พร้อมซื้อผลิตภัณฑ์ของฝากจากชาวบ้าน

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

ตรวจดูความเรียบร้อย สิ่งของสัมภาระของตน และส่งนักท่องเที่ยวเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ