กฎระเบียบ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว

ชุมชนบ้านห้วยพ่าน ยังไม่ได้กาหนดข้อควรปฏิบัติสาหรับนักท่องเที่ยว อย่างเป็นทางการ แต่ประยุกต์ใช้จากข้อควรปฏิบัติของชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่งของกฏกติกาในการทำกิจกรรมท่องเที่ยวของทั้งชุมชน และนักท่องเที่ยว

1. ห้ามตัดไม้ทาลายป่า ในเขตป่าต้นน้ำลำธาร ผู้ใดฝ่าฝืนปรับ 10,000 บาท

2. ห้ามล่าสัตว์ทุกชนิดในเขตป่าชุมชน

3. ห้ามดื่มของมึนเมา ทะเลาะวิวาท และเปิดเพลงเสียงดังเกินเวลา 24.00.

4. ห้ามจุดไฟเผาป่าเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ ผู้ใดฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท จ่ายให้ผู้พบเห็น 3,000 บาท เข้ากองทุนหมู่บ้าน 2,000 บาท

5. ห้ามจับปลาในเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ตั้งแต่สบพาน ถึง สบจัน ผู้ใดฝ่าฝืนปรับตัวละ 500 บาท หรือ 10,000 บาท จ่ายให้ผู้พบเห็น 8,000 บาท เข้ากองทุนหมู่บ้าน 2,000 บาท

6. ห้ามมิให้ยิงปืนในเขตหมู่บ้าน ฝ่าฝืนปรับนัดแรก 50 บาท นัดต่อไป 100 บาท

7. ขาดการพัฒนาและประชุมหมู่บ้านเกิน 3 ครั้ง ตัดออกจากกองทุนทุกอย่างของหมู่บ้าน

8. ห้ามขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น ฝ่าฝืนปรับ 10,000 บาท พร้อมยึดของกลาง

9. ห้ามค้า ห้ามขาย ห้ามเสพสิ่งเสพติด ผู้ใดฝ่าฝืนปรับเม็ดละ 5,000 บาท และตัดออกจากกองทุนทุก อย่างของหมู่บ้าน