กฎระเบียบ

กฎระเบียบการเข้าพักมณีพฤกษ์โฮมสเตย์ , รีสอร์ท

๑. ขอความร่วมมือผู้เข้าพักทุกคน เข้าพักภายในเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา (เพราะว่าคนมณีพฤกษ์ ปกติเข้านอนเช้า) หากมีความจําเป็นเข้าพัก หลังจากเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกาขอความกรุณาแจ้งเจ้าของบ้านพักให้ทราบล่วงหน้า

๒. ขอความร่วมมือผู้เข้าพักทุกท่าน ไม่ควรเล่นการพนันและอบายมุขในบ้านพักโฮมสเตย์

๓. ขอความร่วมมือผู้เข้าพักทุกท่าน ประหยัดพลังงานและรักษาความสะอาดในที่พัก

๔. ถ้าผู้เข้าพักต้องการบริการเสริมนอกเหนือจากที่เจ้าของบ้านพักบริการให้แจ้งล่วงหน้า

๕. ขอความกรุณาผู้เข้าพักทุกท่านเก็บข้าวของมีค่าที่นํามาไว้ให้ดี ถ้าหายทางเจ้าของบ้านพักจะไม่รับผิดชอบ

 

กฎระเบียบในการเที่ยวของกลุ่มชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมณีพฤกษ์

๑. ขอความกรุณานักท่องเที่ยวทุกคนจอดรถไว้ที่ศูนย์ท่องเที่ยว หรือที่ ๆ ทางศูนย์เตรียมไว้ให้จอดรถ

๒. ห้ามนักท่องเที่ยวนํารถส่วนตัวไปเที่ยวเอง ให้ไปกับกับรถที่ทางศูนย์เตรียมไว้ให้โดยมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการไม่ชํานาญเส้นทางในพื้นที่ หากมีผู้ใดฝ่าฝืนเกิดอุบัติเหตุขึ้นกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านมณีพฤกษ์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

๓. นักท่องเที่ยวต้องเตรียมความพร้อมทุกครั้งก่อนออกเดินทาง

๔. ให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ที่นําเที่ยวในแต่ละแหล่งการท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเอง

๕. ห้ามนักท่องเที่ยวเก็บพันธุ์ไม้ ดอกไม้ ก้อนหิน และอื่น ๆ ทุกชนิดออกจากแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยเด็ดขาด

๖. ห้ามทิ้งขยะในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวโดยเด็ดขาด

๗. ห้ามนักท่องเที่ยวไปพักค้างคืนในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว

๘. นักท่องเที่ยวที่มีโรคประจําตัวและรับประทานอาหารชนิดใดไม่ได้ขอความกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า

๙. เจ้าหน้าที่ศูนย์นําเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมให้แจ้งกับทางศูนย์ทางกลุ่มชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านมณีพฤกษ์ จะดําเนินการตามกฎระเบียนของทางกลุ่ม

๑๐.ห้ามก่อไฟในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว

นายวิชัย กําเนิดมงคล ประธานกลุ่มฯ

โทร.063 562 6696