Cinque Terre


อาหารปลอดภัยสุขปัญญาอาหารปลอดภัยสุขปัญญา คืออะไร?มาตรฐานอาหารปลอดภัย คือ มาตรฐานขั้นพื้นฐานด้านความปลอดภัย โดยเป็นมาตรฐานที่ไม่อยู่ในกรอบมากเสียจนเกษตรกรหลายส่วนเข้าไม่ถึง และเป็นมาตรฐานที่มีกลไกตรวจสอบจากการยอมรับร่วมกัน การส่งเสริมความรู้และความตระหนักถึงพิษภัยจากการบริโภคอาหารที่ตกค้างและปนเปื้อนในอาหาร และที่สำคัญคือ การที่จะต้องสร้างกลไกการตลาดในลักษณะที่ไม่แสวงหากำไร ที่จะเป็น “กลไกโซ่ข้อกลาง” ของจังหวัดพิษณุโลก (กัญญาวีร์ ฟักทอง,2560) กฎโซ่ข้อกลาง คือ เป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานด้านความปลอดภัย โดยเป็นมาตรฐานที่ตรวจสอบจากการยอมรับร่วมกัน การส่งเสริมความรู้และความตระหนักถึงพิษภัยจากการบริโภคอาหารที่ตกค้างและปนเปื้อนในอาหาร และที่สำคัญคือ การที่จะต้องสร้างกลไกการตลาดในลักษณะที่ไม่แสวงหากำไร ที่จะเป็น “กลไกโซ่ข้อกลาง” ของจังหวัดพิษณุโลก ที่จะช่วยทำให้เกิดการจัดการระบบสุขภาพทั้งระบบคือ สุขภาวะที่ดีของเกษตรกรในฐานะผู้ผลิตที่เป็นต้นทางของการนำพาไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีผู้บริโภคและการจัดการระบบของสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนด้วย โดยน่าจะเป็นกลไกที่สำคัญกลไกหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมสู่วิถี “สุขปัญญา” และนำพาเกษตรกรสู่วิถีเกษตรกรรมแบบพอเพียงตามศาสตร์ของพระราชา รอดพ้นจากระบบการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวและต้องพึ่งพาเคมีเกษตรทั้งปุ๋ยสังเคราะห์และยาฆ่าแมลง พืชตัดแต่งพันธุกรรม ระบบที่ส่งผลกระทบในทางลบทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามมามากมาย และระบบที่ทำให้เกษตรกรมีแต่หนี้สินล้นพ้นตัวไปได้ (วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์,2560)

อาหารปลอดภัยแบรนด์สุขปัญญา คือ ผลิตภัณฑ์พืชผักและรวมไปถึงผลไม้ในอนาคต ผลิตภัณฑ์นี้มีกระบวนการผลิตตั้งแต่บรรจุห่อที่สะอาด ปลอดภัยไปจนถึงการทำเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงแก่ผลผลิตเพราะเป็นการทำเกษตรใช้สารอินทรีย์แท้ๆ และรายได้จากการขายจะจัดทำกองทุนสุขขะปัญญาเพื่อพัฒนาเกษตรกรบนวิถีพอเพียงนำไปช่วยเหลือและพัฒนาพื้นที่ ๆ ยากลำบากหรือต้องการความช่วยเหลือ (วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์,2560)