การพัฒนาระบบตลาดออนไลน์เพื่อสนับสนุนการจัดการสินค้าชุมชน


ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
ตามโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ThaiCreate.Com Tutorial

จังหวัดนครสวรรค์


จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีจำนวนผู้เข้าชม 2622 คน
©2019 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th