Bootstrap

ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรม “Training of The Trainers” 3

วิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นชัย ปราบจันดี เลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดูรายละเอียด »


กิจกรรม “Training of The Trainers” 2

วิทยากร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ดูรายละเอียด »


กิจกรรม “Training of The Trainers”

วิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สันติประสิทธิ์กุล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดูรายละเอียด »


อบรมหลักสูตร “วิธีการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ครั้งที่ 2

วิทยากร ได้แก่ อาจารย์ ดร.พิมรา ทองแสง รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ อาจารย์สุชา นุ่มเกลี้ยง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ดูรายละเอียด »


การติดตามสถานะโครงการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ติดตามสถานะโครงการ Google Sheet

ดูรายละเอียด »องค์ความรู้


แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

View


แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

View