ประกาศจากคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์
เรียน   ผู้วิจัยทุกท่าน
          ด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRU-HEC) และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-RREC) ได้ปรับปรุงวิธีดำเนินการมาตรฐานใหม่ ซึ่งได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มในการยื่นขอรับพิจารณาจริยธรรม โดยให้ผู้วิจัยส่งโครงการวิจัยในระบบออนไลน์ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนั้น
          ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงขอให้ผู้วิจัยดำเนินการส่งโครงการวิจัย ตามขั้นตอนการยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง ทั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชั้น 2 อาคารอมรินทร์พิทักษ์ โทรศัพท์ 056-219100-29 ต่อ 1139

     รายนามผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection)” ในวันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
     กำหนดการรับโครงการวิจัยเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมในมนุษย์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRU-HEC)ประจำปี พ.ศ. 2563
    ขั้นตอนในการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    ขั้นตอนในการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    การยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ NU-RREC (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
    คู่มือสำหรับการยื่นโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งแรก (Initial Submission) NU-RREC (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
    คู่มือสำหรับการยื่นโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งแรก (Initial Submission) NU-RREC (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

SOCAIL MEDIA