งานวิจัย เรื่อง : ศาสตร์แห่งพระราชากับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย ผศ.สุพิมล ศรศักดา

งานวิจัยเรื่อง : บูรณาการพุทธธรรมและศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระมหาอุทัย พลเทโว (พลเทพ)

งานวิจัยเรื่อง : แนวทางการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนางานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพอากาศ โดย พลอากาศตรีฐานัตถ์ จันทร์อำไพ

งานวิจัยเรื่อง : การปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยวิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย

งานวิจัย"ทีดีอาร์ไอ”พิสูจน์ชัด"ศาสตร์พระราชา”เข็มทิศนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตโลก โดย สยามรัฐ

หนังสือเรียนรู้หลักการทรงงาน เรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

หนังสือเรียนรู้หลักการทรงงาน พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

หนังสือเรียนรู้หลักการทรงงาน การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

หนังสือเรียนรู้หลักการทรงงาน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

หนังสือเรียนรู้หลักการทรงงาน จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

หนังสือเรียนรู้หลักการทรงงาน เศรษฐกิจพอเพียงนำสู่สังคมร่มเย็นเป็นสุขร่วมกัน โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

หนังสือเดินตามรอยพระราชา เส้นทางภาคเหนือตอนบน โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

หนังสือเดินตามรอยพระราชา เส้นทางภาคตะวันออก โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

หนังสือเดินตามรอยพระราชา เส้นทางภาคตะวันตก โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

เดินตามรอยพระราชา เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

ไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

70 เส้นทางตามรอยพระยุคลบาท โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วิชา 9 หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การขับเคลื่อนปรัชญาของเสรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา

แนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ

ทำดีตามรอยพ่อสานต่อพระราชปณิธาน (สพม. 36 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ)

จำนวนผู้เข้าชม 887 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th