การตอนกิ่ง
โดย คุณสุพจน์ โคมณี ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ

การถอนผัก
โดย คุณจักรกฤษณ์ โคมณี ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ

การทำแคร่ปลูกผัก
โดยคุณจักรกฤษณ์ โคมณี ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ

การเพาะเมล็ดผักสลัด
โดยคุณจักรกฤษณ์ โคมณี ณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ

การย้ายกล้าลงถาดหลุม
โดย คุณจักรกฤษณ์ โคมณี ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ

การผลิตปุ๋ยสูตรวิศวกรรมแม่โจ้ 1
โดย คุณจักรกฤษณ์ โคมณี ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุณสุพจน์ ฯ

การเลี้ยงไส้เดือน
โดยคุณจักรกฤษณ์ โคมณี ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ

วิธีการย้ายกล้าลงแปลง
โดยคุณจักรกฤษณ์ โคมณีณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ

การถนอมผัก
โดย คุณจักรกฤษณ์ โคมณี ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ

จำนวนผู้เข้าชม 170 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th