การปลูกพืชระบบ Hydroponics
โดย อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์

การเพาะเมล็ด
โดย อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์

การย้ายลงแปลง
โดย อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์

การทำสารละลายธาตุอาหาร
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์

จำนวนผู้เข้าชม 2350 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th