การปฏิบัติดูแล

สามารถปฏิบัติได้เช่นเดียวกับการปลูกพืชบนดิน การรดน้ำ การใส่ปุ๋ย และการพรวนดิน จากภาพจะเห็นการติดตั้งระบบน้ำหยด ระยะห่างระหว่างหัวน้ำหยด 10 เซนติเมตร เราสามารถปลูกผักตามระยะห่างของหัวน้ำหยด เพื่อให้ต้นพืชได้รับน้ำตามต้องการ การใส่ปุ๋ยสามารถให้พร้อมกับระบบน้ำหยดได้ เช่น น้ำหมักชีวภาพต่าง ๆ ก็ผสมไปพร้อมกับการรดน้ำได้ การปลูกผักกลางแจ้งที่ไม่มีมุ้งกันแมลงต้องหมั่นเดินตรวจแปลง เพื่อเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืช และต้องหมักสารชีวภาพป้องกันโรคและแมลง ฉีดพ่นทุก 3 – 5 วัน

การติดตั้งระบบน้ำหยด

โดย อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม 6520 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th