แนวคิด

ต้องการผลิตผักที่มี “ความปลอดภัย” เพราะพืชผักในปัจจุบันมักมีปัญหาด้านสารเคมีตกค้าง ไม่ว่าจะมากจากดินที่การสะสมของสารเคมีต่าง ๆ ที่มีการใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ความสะดวกในการปฏิบัติงานในการปลูกผัก เพราะแคร่ที่ทำมีความสูงเท่ากับเอวผู้ปฏิบัติงาน ทำให้สามารถกำจัดวัชพืช พรวนดิน การปลูก และการดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยว ทำได้อย่างสบาย

โดย อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม 6521 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th