การทำแคร่ปลูกผัก

เริ่มจากการนำวัสดุที่มีในท้องถิ่น เช่น ไม้เหลือใช้ ไม้ไผ่ หรือเหล็ก เป็นต้น มาประกอบเป็นแคร่ โดยขนาดของแคร่มีความกว้างประมาณ 1.2 เมตร ยาว 3 เมตร ส่วนความสูงแล้วแต่ความสูงของผู้ปฏิบัติงาน จะทำให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก และขาของแคร่ควรมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของวัสดุปลูกเมื่อเปียกน้ำ รวมถึงการทำคานรับน้ำหนักวัสดุปลูกของแคร่ด้วย

ลักษณะของแคร่ปลูกผัก
ลักษณะของแคร่ปลูกผัก
ลักษณะของแคร่ปลูกผัก

โดย อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม 6523 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th