เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราทั้งส่วนล่างและส่วนบนของพืช เช่น โรคแอนแทรคโนส โรครากเน่า โรคใบจุด และโรคใบไหม้ต่างๆ ของพืช เป็นต้น

การเตรียมหัวเชื้อ

แยกเชื้อราไตรโคเดอร์มาจากดินให้บริสุทธิ์บนอาหารเลี้ยงเชื้อ

การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา

1. หุงข้าว โดยใช้ข้าว 3 ส่วน + น้ำ 2 ส่วน
2. ตักข้าวสุกประมาณ 3 ทัพพี ใส่ถุงพลาสติกทน ร้อน ขนาด 8 X 12 นิ้ว
3. พับปากถุง กระจายข้าวในถุง วางไว้ให้อุ่น (มือสัมผัสได้)
4. ใส่หัวเชื้อเล็กน้อย
5. รัดยางตรงปากถุงให้พอง เขย่าถุงให้หัวเชื้อกระจาย แล้วใช้เข็มแทง 15-20 ครั้ง/ถุง
6. บ่มเชื้อไว้ในที่ร่มมีแสงผ่านถึงเป็นเวลา 2 วัน
7. ใช้มือบีบก้อนข้าวให้แตกบ่มต่ออีกเป็นเวลา 5 วัน
8. เชื้อสดที่ได้หลังจากบ่มไว้ 7 วัน
โดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


จำนวนผู้เข้าชม 1716 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th