แนวคิด

ปัจจุบันผู้บริโภค ตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพกันมากขึ้น จึงหันมาใส่ใจกับการบริโภคอาหารปลอดภัยกันมากขึ้น แหล่งอาหารทางด้านโปรตีนที่ผลิตง่ายและเป็นที่นิยมกันมาก คือ การเลี้ยงไก่ไข่ เละเป็ดไข่เอาไว้บริโภคภายในครัวเรือน หลักการผลิตไข่ปลอดภัยเอาไว้บริโภค ประกอบไปด้วย สายพันธุ์ที่ดี อาหารที่ดี และการจัดการที่ดี โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและสุขภาพของไก่เป็นหลัก การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระเป็นหนึ่งในรูปแบบวิธีการที่นิยมเลี้ยงกันมาก ดังนั้นจะขอแนะนำขั้นตอนและวิธีการเลี้ยงเบื้องต้นเพื่อง่ายสำหรับผู้ที่สนใจ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนณภัส หัตถกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม 1546 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th