รูปแบบอควาโปนิกส์แบบต่าง ๆ (Aquaponics types)

          การแบ่งระบบอควาโปนิกส์สามารถแบ่งตามแบบของการปลูกพืชซึ่งมีแบบหลัก ๆ อยู่ 3 แบบ คือ อควาโปนิกส์แบบลอยหรือแบบรากแช่ลึก อควาโปนิกส์แบบรากแช่ตื้นและอควาโปนิกส์แบบรากยึด

         3.1. อควาโปนิกส์แบบลอยหรือแบบรากแช่ลึก (Raft) อควาโปนิกส์แบบรากแช่ลึก (Raft) เป็นแบบที่มวลน้ำทั้งหมดจะไหลเวียนแบบต่อเนื่องจากถังเลี้ยงปลาผ่านตวักรองที่มีขนาดใหญ่ และตื้น พืชจะปลูกบนแพที่ลอยอยู่ในภาชนะเหล่านี้ รากของพืชจะแขวนลอยอยู่ในน้ำ ของเสียที่เป็นของแข็งในถังเลี้ยงปลาจะถูกกำจัดออกโดยใช้ถังตกตะกอน หรือเครื่องมือกำจัดของแข็งอื่น ๆ

         ข้อดีของอควาโปนิกส์แบบรากแช่ลึก
มีการทดลองมานานกว่า 25 ปี มีข้อมูลพื้นฐานจำนวนมาก มีคู่มือในการดูและและมีประสบการณ์ มากกว่าวิธีอื่น ๆ นอกเหนือจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และผู้ประกอบการได้มีการดัดแปลงวิธีการและเทคนิคอยู่ตลอดเวลา วิธีนี้จึงได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

          การดูแลรักษาระบบในแต่ละวันจะง่ายกว่าระบบอื่น และไม่จำเป็นต้องทดสอบระบบ และการบำรุงรักษาในแต่ละวันมีน้อย

          กำลังการผลิตต่อพื้นที่สูง เพราะว่าระบบนี้มีความสมดุลอย่างดีระหว่างปลา แบคทีรียที่มีประโยชน์และพืช

          ส่วนประกอบหลายอย่าง เช่น กระบะปลูกพืช (บ่อซีเมนต์หรือโครงไม้หุ้มด้วยพลาสติก) สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น ทำให้ราคาถกูกว่าที่ผลิตจากโรงงาน ซึ่งต่างจากแบบรากตื้น

          สามารถใช้งานได้ทุกสภาพอากาศทั่วโลกแม้แต่ในโรงเรือนขอขอบคุณภาพจาก รศ. ผ้วน เพ่งเซ้ง และคณะ มหาวิทยาลัยลักษณ์

         อควาโปนิกส์แบบรากแช่ตื้น
          อควาโปนิกส์แบบรากแช่ตื้น (Nutrient Film Technique, NFT) เป็นวิธีดัดแปลงจากวิธีการปลูก พืชในสารละลายซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลก ในระบบนี้จะปลกูพืชในรางปลกูพืชต่าง ๆ น้ำที่มีแร่ธาตุ ถูกส่งให้ไหล เคลือบรากพืชเป็นเยื่อบาง ๆ ทำให้รากพืชเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลา ข้อดีคือส่วนล่างของรากพืชจะแช่อยู่ใน สารละลายแร่ธาตุ ในขณะที่ส่วนบนของรากจะโผล่อยู่หนือสารละลาย ทำให้รากได้รับอากาศ ช่องสารละลาย จะชื้นแต่จะไม่อุดตัน ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือถ้ามองว่า อะควาโปนิกส์เป็นอินทรีย์ไฮโดรโปนิกส์ และตลาดมีความต้องการผลผลิต ของพืชปริมาณมากแต่มีความต้องการผลผลติปลาปริมาณน้อย ข้อดีอื่น ๆ ของอะควาโปนิกส์แบบรากแช่ตื้น คือ รางปลกูพืชสามารถใช้เพาะเมล็ด ย้ายกล้า และเก็บ เกี่ยวผลผลิตได้ง่าย รากของพืชก็สะอาดปราศจากตะกรัน และผ้ปูลกูพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์จำนวนมากก็มี ความคุ้นเคยกับวิธีนี้ดีอยู่แล้ว ระบบที่แสดงในภาพ 2 วางอยู่บนพื้นราบ สามารถใช้ประโยชน์จากรางปลูกที่มีอยู่บนถังปลาและถังกรองสามารถนำไปทดแทนถังผสมป๋ยุของไฮโดรโปนิกส์ได้ขอขอบคุณภาพจาก รศ. ผ้วน เพ่งเซ้ง และคณะ มหาวิทยาลัยลักษณ์

         อควาโปนิกส์แบบรากยึด
          อควาโปนิกส์แบบรากยึด (Media filled bed, MFB) คือแบบที่ทั้งน้ำและตะกอนจากถังเลี้ยงปลาถูกสูบ สู่กระบะปลูกพืช ซึ่งกระบะปลูกพืชจะเป็นตวักรองชีวภาพตลอดเวลา ของแข็งจะถกูสลายในกระบะปลูกพืชจน กลายเป็นธาตุต่าง ๆ ที่พืชต้องการ น้ำจากถังเลี้ยงปลาจะถูกพ่นไปจนทั่วกระบะปลูกพืช โดยใช้ท่อพีวีซีเจาะรู เล็ก ๆ หรืออาจจะใช้วิธีอื่น ๆ เติมน้ำในแปลงปลูกพืชจนเต็มแล้วระบายออกเป็นระยะ ๆ น้ำท่วมจะนำมาทั้งน้ำสะอาด และแร่ธาตุ และการระบายน้ำออกจะช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แก่แปลงพืช โดยธรรมชาติของอควาโปนิกส์แบบนี้ วัสดุปลกจะอุดตันได้ง่าย เมื่อสารอินทรีย์ย่อยสลายจะทำให้เกิดการขาดออกซิเจน ซึ่งเป็นผลทำให้ พืชโตช้าหรือทำให้รากพืชพืชเน่าเสียได้ ดังนั้นแปลงปลูกพืชต้องล้างทำความสะอาดเป็นระยะ ๆขอขอบคุณภาพจาก รศ. ผ้วน เพ่งเซ้ง และคณะ มหาวิทยาลัยลักษณ์

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบ ข้อแนะนำ ข้อดีและข้อเสียของอควาโปนิกส์แบบต่าง ๆ

แบบ
ข้อแนะนำ
ข้อดี
ข้อเสีย
รากแช่ลึก
- เป็นระบบที่สามารถใช้ผลิตเพื่อการค้าได้
- มีส่วนกำจัดของเสียที่เป็นของแข็งจากปลาแล้วนำมาใช้ประโยชน์
- เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการผลิตเพื่อการค้า
- มีข้อมูลและมีคนจำนวนมากใช้ระบบนี้
- มีความเสี่ยงน้อยเพราะใช้ปริมาตรน้ำมากเพื่อรักษาสมดุล
- ให้ผลผลิตสูง
- มีประสิทธิภาพสูง
- ส่วนประกอบของระบบมากว่าแบบรากยึด
- ต้องทำความสะอาดระบบกรองเป็นระยะ ๆ หรือทุกวัน
รากแช่ตื้น
- ทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อต้องการผลผลิตพืชเป็นหลัก (ผลผลิตพืชสูงแต่ต้องการผลผลิตของปลาต่ำ)
- มีส่วนกำจัดของเสียที่เป็นของแข็งจากปลาแล้วนำมาใช้ประโยชน์
- สามารถทำกำไรได้มากที่สุดเพราะว่ามีสัดส่วนระหว่างปลาต่อพืชสูง
- ผลผลิตสูง
- ทางเลือกสำหรับคนที่คุ้นเคยกับระบบที่เคยปลูกปลูกพืชในสารละลาย
- ต้องการอุปกรณ์มากกว่าแบบรากยึด
- ต้องทำความสะอาดวัสดุกรองทุกวันหรือเป็นระยะ ๆ
- ท่อน้ำอุดตันได้ง่าย
- ปริมาณน้ำในระบบมีน้อย จึงมีความเสี่ยงมากกว่าระบบรากแช่ลึก
รากยึด
ใช้แปลงปลูกพืชส่วนกำจัดของเสียที่เป็นของแข็งจากปลา
- เหมาะสำหรับการผลิตขนาดเล็กและเพื่อบริโภคในครัวเรือน
- เหมาะสำหรับปลูกพืชรวมกันหลาย ๆ ชนิด
- สามารถใช้ปั๊มอากาศในการปั๊มน้ำและเติมอากาศได้
- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมากที่สุด
- กำลังผลิตต่ำสุด
- ต้องทำความสะอาดวัสดุปลูกทั้งหมดเป็นระยะ ๆ ทำให้รบกวนระบบ และสินเปลืองแรงงานเยอะจึงไม่ค่อยนิยมใช้

โดย ผศ.จามรี เครือหงษ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม 860 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th