การต่อยอด

ระบบอควาโปนิกส์ เป็นระบบการเกษตรแนวใหม่ ที่นอกจากจะปรับใช้ได้ตามความ เหมาะสมของพื้นที่และขนาดการผลิตของเกษตรกรแล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ อื่น ๆ ได้อีก เช่น
• พัฒนาเป็นระบบอะควาโปนิกส์ขนาดเล็ก เพื่อความสวยงามในการตกแต่งบ้านและเป็น งานอดิเรก โดยมีลักษณะคล้ายตู้เลี้ยงปลาสวยงามที่มีพื้นที่ปลูกพืชขนาดเล็กอยู่ด้านบน และมี ระบบบําบัดแลผมุนเวียนน้ําขนาดเล็กติดตั้งอยู่ภายใน

พัฒนาเป็นระบบเกษตรกรรมครบวงจร สําหรับร้านอาหารเกษตรอินทรีย์ โดยมีพื้นที่ ปลูกพืชผักที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตสําหรับปรุงอาหารภายในร้าน รวมถึงปลาที่เลี้ยงไว้ก็ สามารถนํามาปรุงอาหารได้เช่นกัน ซึ่งสามารถจัดพื้นที่ปลูกพืชและเลี้ยงปลาให้สวยงาม เป็นจุด ดึงดูดความสนใจของลูกค้า และนําเสนอเรื่องความสดใหม่ของวัตถุดิบในการปรุงอาหารได้อีกด้วย

ระบบ Aquaponics อัจฉริยะ

ระบบ Aquaponics อัจฉริยะสามารถทําได้โดยอัตโนมัติเพื่อให้สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ดีขึ้น โมดูลเซ็นเซอร์ถูก นําไปใช้ในระบบ Aquaponics เพื่อให้ได้ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงเช่นอุณหภูมิความชื้นระดับ น้ํา C02 และระดับออกซิเจน pH และความเข้มของแสง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งไปยังตัวควบคุม ซึ่งจะมีการดําเนินการของตัวดําเนินการที่เหมาะสมเช่นการเปิดวาล์วเปิดไฟแวดล้อมการควบคุม การไหลของน้ํา ฯลฯ หากมีการอุดตันของการไหลของน้ําเนื่องจากการอุดตันของท่อหรือทํางาน ผิดพลาดในเครื่องสูบน้ํา, การแจ้งเตือนแจ้งเตือนสามารถส่งไปยังผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องได้ สามารถเปิด หรือปิดเครื่องสูบอากาศถ่ายเทได้โดยอาศัยระดับออกซิเจนในดังและพัดลมดูดอากาศสามารถเปิด ได้หากอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าระดับหนึ่งในถัง ระบบ Aquaponics อัจฉริยะช่วยในการตรวจสอบอย่าง ต่อเนื่องของพารามิเตอร์ที่สําคัญของสภาพแวดล้อมและช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุจุดบกพร่องที่เป็น ไปได้เช่นระดับ pH ที่ผิดปกติในถังปลาและดําเนินการเชิงรุกในเรื่องเดียวกัน การที่สามารถ ตรวจสอบคุณภาพน้ําในถังปลาได้โดยอัตโนมัติ ข้อมูลแต่ละอย่างจะถูกบันทึกและวิเคราะห์เพื่อใช้ มาตรการแก้ไขในอนาคตและเพื่อปรับปรุงสภาพของระบบ

ในอนาคตภาคการเกษตรจําเป็นต้องดําเนินการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้อง ลดต้นทุนการผลิตให้น้อยลง โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการผสมผสานระบบการ ผลิตอาหารกับการลดปัจจัยการผลิต ลดมลพิษและของเสีย ขณะที่ประสิทธิภาพการผลิต รายได้ และความยั่งยืนจะต้องเพิ่มขึ้น ดังนั้น วิธีอะควาโปนิกส์จึงมีศักยภาพในการสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจ เพิ่มความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ เป็นอีกวิธีการแนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความท้าทายด้านการผลิตอาหารของโลก

โดย รศ. ผ้วน เพ่งเซ้ง และคณะ
มหาวิทยาลัยลักษณ์

จำนวนผู้เข้าชม 369 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th