งบประมาณในการพัฒนาเครื่อง AQUAPONIC

รายละเอียดของส่วนประกอบต่าง ๆ และราคา ของระบบอควาโปรนิกส์แบบรากแช่ตื้นขนาดถังเลี้ยงปลา 500 ลิตร ต่อ แปลงพืช 3 ตารางเมตร

ลำดับ
รายการ
ขนาด
จำนวน
ราคาต่อหน่วย
(บาท)
ราคารวม
(บาท)
1 ถังเลี้ยงปลาทรงกลมก้นกรวย 400 ลิตร 1 8,100 8,100
2 ถังตกตะกอนทรงกลมก้นกรวย 120 ลิตร 1 5,600 5,600
3 แผ่นโฟม ขนาด1x0.6x0.02 เมตร 0.6 ตารางเมตร 5 800 4,000
4 ถังกรองชีวภาพและอุปกรณ์ประกอบ 60 ลิตร 1 250 250
5 โครงเหล็ก 1x3x0.5 เมตร 3 ตารางเมตร 1 3,000 3,000
6 ปั๊มน้ำ 2,000 ลิตร/นาที 1 450 450
7 แอร์ปั๊ม 300 วัตต์ 1 1,200 1,200
8 ถังพักน้ำ 60 ลิตร 1 300 300
9 ท่อจ่ายน้ำในแปลงปลูกพืชพร้อมอุปกรณ์ 3/4 นิ้ว 1 100 100
10 หัวทราย 1 ชุด ๆ ละ 2 หัว 1/2 นิ้ว 1 85 85
11 ตัวยึดท่อ 1 นิ้ว 4 15 60
12 ใส้กรองชีวภาพแบบ Plastic Ring 1 นิ้ว 100 1 100
13 ท่ออากาศ 4 มม. 20 5 100
14 ท่อพีวีซี 2 นิ้ว 0.5 162 81
15 ท่อพีวีซี 1 1/2 นิ้ว 2 63 126
16 ข้องอ 2 นิ้ว 3 30 90
17 ข้องอ 1 นิ้ว 5 12 60
18 วาล์วพีวีซี 1 นิ้ว 2 55 110
19 ข้อต่อตรงเกลียวใน 1 นิ้ว 3 10 30
20 ข้อต่อตรงเกลียวนอก 1 นิ้ว 3 15 45
21 แผ่นพลาสติกสีดำหนา 2x4 เมตร 0.02 มม. 4 20 80
รวม 24,000
ค่าติดตั้ง 1,000
รวมทั้งสิ้น 25,000

ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลานิลร่วมกับผักบุ้งและผัักสลัดในระบบอควาโปรนิกส์

บ่อขนาด 2,000 ลิตร แปลงผักขนาด 20 ตารางเมตร ระยะเวลา 4 เดือน จากการเก็บข้อมูลในแปลงสาธิต

ข้อมูล
จำนวนเงิน
(บาท)
เปอร์เซนต์ (%)
ต้นทุนการผลิต ชนิดผัก ชนิดผัก ชนิดผัก ชนิดผัก
แบ่งตามหมวดหมู่ ขึ้นฉ่าย ขึ้นฉ่าย มะเขือเทศ มะเขือเทศ
- ต้นทุนค่าพันธ์ปลา 1,000 1,000 6.28 6.44
- ต้นทุนค่าอาหารปลา (FCP อาหาร 200 กก. ๆ ละ36 บาท) 7,200 7,200 45.28 46.33
- ค่าต้นทุนแรงงาน (300 บาท/วัน 37.5บาท/ชม. คิด 1 ชม./วัน) 4,500 4,500 28.30 28.96
- ต้นทุนอื่น ๆ ค่าเสื่อมอุปกรณ์ (50,000บาท/ชุด ใช้งาน 10 ปี 5,000 บาท/ปี 3รอบ/ปี) (300 บาท/วัน 37.5บาท/ชม. คิด 1 ชม./วัน) 1,700 1,700 10.69 10.94
* ค่าเมล็ดพันธ์ 600 240 3.80 1.54
* ค่าไฟฟ้า 800 800 5.03 5.14
*ค่าสารปรับสภาพน้ำ (ขึ้นฉ่ายระบบปกติต้องใช้ปุ๋ยต้นทุน 300 บาท) 100 100 0.62 0.64
รวม 15,900 15,540 100.00 100.00
ผลตอบแทน
แบ่งตามหมวดหมู่ได้ดังนี้
สัตว์น้ำที่ขายได้ (150 กก. X 70 บาท/กก.) 10,500 10,500
ผักที่ขายได้ (ผักขึ้นฉ่าย 180 กก. X 70 บาท/กก.) (มะเขือเทศ 280 กก. X 100บ/กก.) 12,600 28,000
กำไรหลังจากหักต้นทุนรวม (บาท) 7,200 22,440
ผลตอบแทนต่อการลงทุน (%) 45.28 139
กำไรต่อเดือน (บาท) 1,750 4,488

โดย รศ. ผ้วน เพ่งเซ้ง และคณะ
มหาวิทยาลัยลักษณ์

จำนวนผู้เข้าชม 366 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th