กระบวนการผลิตเส้นใยสับปะรด
1. เมื่อได้ใบสับปะรด ที่มีความประมาณ 80-100 เซนติเมตร ให้นำเศษกระเบื้อง หรือของแข็งที่มีลักษณะเป็นแผ่นขูด ลงบนใบสับปะรดเพื่อแยกเอาส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อออกไป ให้เหลือเฉพาะเส้นใยและทำการดึงเส้นใยออกจากใบ
2. เมื่อได้เส้นเส้นใยจากใบสับปะรด แล้วแล้วให้นำไปตาก ประมาณ 2-3 วันจนเส้นใยแห้งสนิท


3. นำเส้นใยที่แห้งสนิทมามัดต่อกันเพื่อนำไปปั่นเกลียวด้วยเครื่องมือปั่นเกลี่ยวโดยเมื่อได้เส้นด้ายจากใยสับปะรดสามารถนำไปทอต่อไป
เส้นทางเว็บไซต์
* การปรับภูมิทัศน์ ปลูกพันธุ์ไม้ และติดป้าย ในการทำศูนย์เรียนรู้
* การอบรม “การผลิตอาหารข้น แร่ธาตุก้อนเพื่อลดต้นทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงแพะ-แกะ”
* การแปรรูปสัตว์น้ำจืด
* เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (น้ำตีผลา)
* เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า (เค้กไข่ใต้หวัน)
* อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเส้นใยจากของเหลือการเกษตร
* การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อวิดีโอคลิปด้วยมือถือเพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ในการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาฯ
* การผลิตเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อยด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
* การเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากัด
* การผลิตผักปลอดภัยโดยวิธีผสมผสาน
* การผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
* เทคนิคการสร้าง Content และ Fanpage

จำนวนผู้เข้าชม 227 คน
©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th