ที่มาและความสำคัญ

การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งทำเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากกิจการ ช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าและความเครียดจากปัจจัยรอบข้างเพื่อทำให้สุขภาพทางกายและจิตใจดีขึ้น เตรียมพร้อมที่จะกลับไปทำหน้าที่ต่าง ๆ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การท่องเที่ยวยังเปิดโอกาสให้มีการศึกษาเรียนรู้และช่วยเพิ่มประสบการณ์ความแปลกใหม่ ช่วยเพิ่มประสบการณ์ชีวิตในด้านต่าง ๆ และเข้าใจสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเท่ากับเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสถานที่ได้ดีมากขึ้น หากมีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีระบบที่ดีก็จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวและบริเวณโดยรอบได้และสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศและชุมชน

Free HTML5 Template

จังหวัดน่าน

จังหวัดที่รวมประชากรหลากหลาย ด้วยประวัติความเป็นมาในยุคประวัติศาสตร์ เช่น ชาวไทยวน หรือ คนเมือง ชาวไทลื้อ ชาวไทพวน ชาวไทเขิน ชาวไทใหญ่ ฯลฯ ทำให้คนในจังหวัดน่านจึงมีภาษาพูดที่หลากหลายไปด้วย ถือเป็นเสน่ห์อย่างนึงที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดีรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน (Nan Travel Guide) ที่มีความน่าสนใจมากมาย อาทิเช่น อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อุทยานแห่งชาติแม่จริม อุทยานแห่งชาตินันทบุรี อุทยานแห่งชาติขุนสถาน อุทยานแห่งชาติขุนน่าน วนอุทยานถ้ำผาตูบ สวนรุกขชาติแช่แห้ง สวนรุกขชาติห้วยน้ำอุ่น ซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมไปด้วยพืชพรรณและพันธุ์ไม้นานาชนิด มีความร่มรื่น เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ และพักค้างแรมบนอุทยานต่างๆ เป็นอย่างมาก

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community – Based Tourism – CBT)

ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว ซึ่งจะเน้นเป็นการท่องเที่ยวที่จัดภายในชุมชน เพื่อให้คนที่มาเที่ยวเห็นถึงจุดมุ่งหมายในการฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม รวมถึงอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของในแต่ละพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งมีการใช้วิถีชีวิตและจารีตประเพณีที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้ในชุมชนรู้จักการสร้างสำนึกในท้องถิ่น สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีของตน ตลอดจนสื่อให้เห็นการใช้ชีวิตและยึดถือขนบทำเนียมจารีตประเพณีของคนในท้องถิ่น เพื่อให้คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การเคารพต่อความเชื่อ ศักดิ์ศรีและสิทธิต่าง ๆ ในวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมของชุมชนเพื่อสร้างรายได้และความสามารคีของชุมชน

Free HTML5 Template

ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดน่าน