สถานที่ท่องเที่ยวบ้านนาซาว

นาซาว ตำบลนาซาว อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน เขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาซาว ในเขตพื้นที่พิเศษ เมืองเก่าน่านสภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน เป็นพื้นที่เนินดอนสลับกับราบลุ่ม ริมห้วยลำน้ำซาว มีลำน้ำซาวไหลผ่าน แต่ไม่มีน้ำไหลตลอดปี สภาพภูมิอากาศในฤดูร้อนแห้งแล้ง เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่รองรับกักเก็บปริมาณน้ำไว้ ในฤดูฝนประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลากเข้าทำลายพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรได้รับความเสียหายและบางปีก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรบริเวณที่อาศัยอยู่สองข้างลำน้ำ ในฤดูหนาวอากาศเย็นเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ภูเขา