หมูบ้านดอนมูลพัฒนา

บ้านดอนมูลพัฒนา ตำบล ดู่ใต้ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน เขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลดู่ใต้ ในเขตพื้นที่พิเศษ เมืองเก่าน่าน๕.อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษกลุ่มหัตกรรมพื้นบ้าน มีกลุ่มจักสาน เช่น ไป่ตอก สานไหข้าวบริการนักท่องเที่ยว โดยมีนักท่องเที่ยวมาศึกษาดูงานจากกลุ่มผักปลอดสารพิษ