หมู่บ้านห้วยพ่าน

บ้านห้วยพ่าน อ.เชียงกลาง จ.น่าน” เป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย ธรรมชาติ ป่าไม้ และแหล่งน้ำ ซึ่งที่เป็นต้นแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนแห่งแรกในจังหวัดน่าน โดยสนับสนุนให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาจัดการท่องเที่ยวเอง ใช้ความสวยงามตามธรรมชาติอยู่ห่างจากอำเภอเชียงกลางประมาณ 7 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างหุบเขา เป็นที่ราบต่ำ สลับกับภูเขา สูงมีแม่น้ำ และลำน้ำธรรมชาติไหลผ่าน มี 15 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 7,200 คน มีทั้งชาวลัวะ ชาวถิ่น และคนพื้นราบ อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ปลูกมะม่วง มะขามหวาน ลำไยลิ้นจี่ ส้มจากสภาพของภูมิประเทศที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน มีภูเขาสลับกับที่ราบ จึงทำให้สภาพของตำบลมีความสวยงามตามธรรมชาติ เหมาะแก่การท่องเที่ยว