หมู่บ้านมหาโพธิ์

ชุมชนบ้านมหาโพธิ์ ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน เขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองน่าน ในเขตพื้นที่พิเศษ เมืองเก่าน่าน ตั้งอยู่ในที่ลาบลุ่ม ลำน้ำน่าน ลักษณะพื้นที่ เป็นที่ราบอยู่ในเขตเหนือของเขตเทศบาลเมืองน่าน ประชากรมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามแบบวิถีชีวิตแบบชาวน่านดั้งเดิมเกษตรกรรม ทำไร่ ทำสวน หัตถกรรมพื้นบ้าน สานตอก เย็บหมวกข้าราชการ ลูกจ้างของรัฐ และเอกชน