สถานที่ท่องเที่ยวบ้านบ่อสวก

บ่อสวกตำบล บ่อสวก อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่านเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ่อสวก ในเขตพื้นที่พิเศษ เมืองเก่าน่านสภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน ที่ราบภูเขา มีลำห้วยที่สำคัญไหลผ่าน คือ ลำห้วยสวก ลำห้วยม่วง ลำห้วยน้ำจางอาชีพของประชากรส่วนใหญ่เกษตรกรรม (ระบุ) ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ทำไร่ (ข้าวโพด ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง ถั่วเขียว งาดำ อ้อย ฟักทอง เห็ดหน่อไม้ ฟักแฟง ) ยางพารา สัก มะนาว ผลไม้ (ส้ม ลำไย มะขาม มะปราง มะละกอ สับปะรด มะม่วง มะต๋าว ลิ้นจี่ มะไฟ กระท้อน มะไฟจีน สลอด มะม่วงหิมพานต์ ชมพู่) หัตถกรรมพื้นบ้าน (ระบุ) ผ้าทอมือ จักสาน (สุ่ม ไซ กระติ๊บข้าว ค้อง แหจับปลา ตระกร้า ชะลอม ด้ง เหิง หมวก) เครื่องดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ปิณ) ไม้กวาด (ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว)