ที่พักและของฝาก

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community – Based Tourism – CBT) ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว ซึ่งจะเน้นเป็นการท่องเที่ยวที่จัดภายในชุมชน เพื่อให้คนที่มาเที่ยวเห็นถึงจุดมุ่งหมายในการฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

Free HTML5 Bootstrap Template

บ้านบ่อสวก

งานหัตถกรรมที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผ้าทอมือ เครื่องจักสาน)

Free HTML5 Bootstrap Template

บ้านนาซาว

งานหัตถกรรมที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กระติ๊บข้าว สุ่มไก่ ไหนึ่งข้าว หมวก ผ้าทอ ได้รับรางวัล Otop ดีเด่น

Free HTML5 Bootstrap Template

บ้านดอนมูลพัฒนา

ของฝาก หัตถกรรม จักสาน กระติ๊บข้าว ไหข้าว ไป่ตอก การทำบายศรีสู่ขวัญ เทียนหอมสมุนไพร

Free HTML5 Bootstrap Template

บ้านห้วยพ่าน

น้ำผึ้งหลวงกับสมุนไพรป่า

Free HTML5 Bootstrap Template

บ้านหัวแหวนเมืองน่าน

งานหัตถกรรมที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

Free HTML5 Bootstrap Template

บ้านมหาโพธิ์

หัตถกรรมพื้นบ้าน สานตอก เย็บหมวก

Free HTML5 Bootstrap Template

บ้านศรีสง่าบารมี

หัตถกรรมพื้นบ้าน ดอกไม้ประดิษฐ์

Free HTML5 Bootstrap Template

บ้านหนองเต่า

หัตถกรรมพื้นบ้าน ผ้าด้นมือ จักสาน และงานหัตถกรรมที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น