บ่มก้อนเชื้อไว้ประมาณ 30-45 วัน หรือจนกว่าเชื้อจะเดินขาวเต็มทั้งก้อน
หาที่เก็บให้เป็นระเบียบ ไม่ถูกแดดไม่ถูกฝน ลมไม่โกรกไม่มีแมลง ไม่มีหนู อากาศถ่ายเทได้สะดวก
“ ข้อควรระวัง ”
1. ในขณะที่เชื้อยังเจริญไม่เต็มก้อนไม่ควรเคลื่อนย้าย
2. ถ้ามีก้อนใดเกิดราสีดำ หรือราเขียวให้รีบแยกออก และทำลายทันที

โรงบ่มก้อนเชื้อระบบเปิด

โรงบ่มก้อนเชื้อระบบปิด

โรยปูนขาวควบคุมโรคและแมลงศัตรูโดย ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม 5279 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th