การตัดผักในน้ำสะอาด

          การตัดผักในน้ำสะอาด เพื่อให้น้ำดูดเข้าไปในท่อน้ำท่ออาหารของผัก ทำให้บริเวณส่วนที่ตัดมีความชื้นมาก ลดการขาดน้ำที่ทำให้พืชเหี่ยวได้โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา เพ่งผล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม 247 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th