การเก็บรักษาหอมหัวใหญ่

         

          หอมหัวใหญ่ หอมแดง และกระเทียม เก็บที่มีความชื้นต่ำ (ที่แห้งๆ) มีให้อากาศถ่ายเทได้ เช่น ในตะกร้า หรือแขวนไว้

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา เพ่งผล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม 240 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th