หลักการจัดการหลังเก็บเกี่ยวผักผลไม้

         หลักการจัดการหลังเก็บเกี่ยวผักผลไม้มี 4 หลักการ ดังนี้

          1.อายุผักและผลไม้ ต้องมีความสุกแก่ และ ตรงตามความต้องการ

          2.เลือกวิธี การเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมกับชนิดพืช

          3.ควบคุมปัจจัยในสภาพการเก็บรักษาให้เหมาะสมแก่ชนิดพืช ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ลดปริมาณออกซิเจน

          4. การเก็บเกี่ยว การคัด การความความสะอาด การบรรจุ และการเก็บรักษาต้องกระทำอย่างรวดเร็ว

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา เพ่งผล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม 242 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th