การสะเด็ดน้ำออกจากผักและผลไม้

          การสะเด็ดน้ำออกจากผักและผลไม้ก่อนใส่ถุงพลาสติกทำให้ลดเชื้อโรคลงได้ เนื่องจากน้ำทำให้พืชมีความชื้นสูงและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา เพ่งผล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จำนวนผู้เข้าชม 241 คน
©2020 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD)
All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th